Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

NSK je členom Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda www.cyril-methodius.eu v rámci ktorého koordinuje jej budovanie na území kraja.

Vybudovanie kultúrnej a pútnickej cesty má za cieľ byť prínosom pre cestovný ruch a ekonomiku regiónu, a nástrojom pre zachovanie cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva, s tým súvisiacim vzdelávaním, či posilňovaním kresťanskej viery na Slovensku a v Európe www.cyril-methodius.eu/24849-tema  
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoda je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené v roku 2013 za účelom rozvoja Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Medzi členov združenia patria Centrála cestovného ruchu Východnej Moravy, Zlínsky kraj, Olomoucký kraj, Moravsko-sliezsky kraj, Centrála cestovného ruchu Južná Morava, Juhomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Archeologický ústav SAV v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Obec Močenok, Zoborský skrášľovací spolok o. z., Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Solún (Thessaloniki). Téma pútnickej cesty splňuje kritéria európskych kultúrnych ciest certifikovaných Radou Európy. Združenie a jeho členo­via majú ambíciu rozvíjať cestu v oblastiach činnosti, ako je kooperácia vo výskume a vývoji, posilnenie vedomia, histórie a európskeho kultúrneho dedičstva, kultúrna a vzdelávacia výmena mladých Európanov, súčasné kultúrne a umelecké praxe, kultúrny cestovný ruch a udržateľný rozvoj kultúry na medzinárodnej úrovni tak, aby bola v budúcnosti uznaná Radou Európy ako jedna z európskych kultúrnych ciest  www.cyril-methodius.eu/24971-vzdelavani

 

Projekt na vybudovanie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

 

Produktová stratégia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda definuje tri „hlavné“ trasy cyrilo-metodskej cesty v pomyslenom trojuholníku putovania sv. Cyrila a Metoda Európou tj. Solún – Vele­hrad – Rím www.cyril-methodius.eu/24746-cm-trasy  Stratégia predpokladá postupné fyzické budovanie nových trás, tak i využívanie už exitujúcich pútnických ciest, ale i virtuálne sieťovanie miest rovnakého tematického zamerania v rôznych lokalitách po trasách cyrilo-metodských ciest v Európe.
Projekt je členený na 3 hlavné trasy, produkty:

 • hlavná trasa „A“ – stredná Európa, zasahujúca štáty Česko, Slovensko, Poľsko, Rakúsko a Maďarsko.  Cesta je ideovo postavená ako nástroj dialógu národov strednej Európy. Je kľúčovou cestou projektu z pohľadu významu Velehradu v Českej republike, Nitry na Slovensku, ďalej vo väzbe na Poľsko, Maďarsko a hustú sieť pútnických ciest v Rakúsku.
 • hlavná trasa „B“ – južná Európa, zasahujúca štáty Taliansko, Rakúsko, Slovinsko. Cesta je ideovo postavená ako nástroj dialógu národov strednej a južnej Európy. Cieľom pútnikov sú mestá Rím a Velehrad. Je kľúčovou pútnickou cestou v spojení sever – juh, sever – Rím.
 • hlavná trasa „C“ – východná Európa, zasahujúca štáty Turecko, Grécko, Bulharsko, Macedónsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko. Cesta je ideovo postavená ako nástroj dialógu národov strednej a východnej Európy. Cieľ pútnikov: Velehrad – Solún – Ochrid. Cesta bude hrať významnú úlohu ako v cyrilo-metodskej symbolike, tak predovšetkým ako výzva k po­znaniu a objavovaniu stredoeurópskej kultúry zo strany východných krajín a poznávanie východných krajín zo strany ostatných európskych národov.

Primárnym cieľom je vybudovať trasy cyrilo-metodskej cesty v strednej Európe, resp. „hlavnú“ trasu A, ktorá je definovaná ako sieť hviezdicových trás s centrom na Velehrade pri súčasnom rozvoji kultúrnej výmeny s radou partnerských miest vo východnej a južnej Európe. Reprezentujú súbor trás zamerený na putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda a ich nasledovníkov (tzv. Sedem­početníkov) spojujúce cirkevné, včasnostredoveké a iné kultúrne pamiatky, kultúrne inštitúcie, či iné turistické a prírodné atrakcie, pričom primárnym cieľom je pútnické miesto Velehrad.
V roku 2016 bol vypracovaný projekt „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“, ktorý sa zameriaval na rozšírenie návrhu hlavnej trasy na Slovensku a fyzické vyznačenie hlavnej trasy v teréne. Cieľom projektu je v rámci cyrilo-metodského odkazu rozvíjať cirkevnú turistiku s cezhraničným dopadom prostredníctvom realizácie centrálnej (hlavnej) pútnickej cesty sv. Cyrila a Metoda v moravsko-slovenskom pohraničí, vrátane jej vyznačenia v teréne a vybudovania informačných panelov pre zaistenie identity tejto cesty.
V roku 2016 bol vypracovaný projekt, „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí", ktorého hlavným cieľom je  vytvorenie a upevňovanie spolupráce verejného a súkromného sektora  na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva a podpora podnikateľských a pracovných príležitostí pri využití cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva prostredníctvom strednodobých regionálnych akčných plánov. Definovaný hlavný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch špecifických cieľov, ktorými sú posilnenie historického významu Veľkej Moravy a cyrilo-metodského odkazu v moravsko-slovenskom pohraničí, inštitucionálne prepojenie významných aktérov cyrilo-metodskej kultúrnej cesty a spracovanie strategického plánu rozvoja cyrilo-metodskej kultúrnej cesty.

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území NSK

Územie Nitrianskeho kraja je neoddeliteľnou súčasťou trasy „A“ Cyrilo-metodskej cesty, ktorá vedie z Velehradu do Ríma. V rámci tohto projektu sú na území NSK plánované dve vetvy centrálnej osi Cyrilo-metodskej cesty. Jedna nadväzuje na cestu vedúcu z územia Trenčianskeho kraja zo známych veľkomoravských hradísk v Pobedime a v Ducovom. Najvýznamnejšie zastávky tejto cesty sú Nitrianska Blatnica s Rotundou Sv. Juraja, Bojná – podľa archeologických nálezov v 9. storočí hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva i Veľkej Moravy, Dražovce s Kostolom sv. Michala archanjela, ako aj Nitra, ako mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva a sídlo kniežaťa Svätopluka s Nitrianskym hradom, Zoborským kláštorom, a archeoparkom na Martinskom vrchu. Druhá vetva predstavuje prepojenie na Mikulčice a Šaštín cez hradisko Majcichov na územie Trnavského kraja cez významnú obec Močenok z ktorej – podľa dodnes dochovanej tradície – pochádzal nástupca sv. Metoda – Sv. Gorazd. Toto všetko vytvára ideálne podmienky na realizáciu aktivít združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v lokalitách na území NSK, akými sú napr. odborné semináre a konferencie zamerané na tému Cyrilo-metodského dedičstva a jeho aktuálnosti v súčasnosti, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre, turisticko-edukačno-pútnické podujatia v prírodnom prostredí Nitry pre rodiny s deťmi, mladých aj starých po stopách sv. Cyrila a Metoda s prednáškami  a zážitkovými prehliadkami, muzeálne a archeologické expozície v Nitre a Bojnej, historické festivaly včasno-stredovekého života v Nitre a Bojnej, festivaly kresťanského divadla v Močenku,  koncerty, slávnostné sv. omše v Nitre, Bojnej, Nitrianskej Blatnici a na okolitých pútnických miestach www.cyril-methodius.eu/24818-kalendar-akci

Projekt

"Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky

v moravsko-slovenském příhraničí"

 

Názov projektu:

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Akronym:

PartnerstvíCMS

Operačný program:

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Prioritná os:

3 Rozvoj miestnych iniciatív

Konkrétny cieľ:

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych s regionálnych aktérov

Oblasť intervencie:

119 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Vedúci partner projektu:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

Hlavný cezhraničný partner:                  

Trnavský samosprávny kraj

Partneri projektu:

MAS Buchlov, z.s.

 

Nitriansky samosprávny kraj

 

Slovenský dom Centrope

 

Mendelova univerzita v Brně

Trvanie projektu:

24 mesiacov

Rozpočet projektu:

celkový rozpočet:                   453 101,71 eur

 

rozpočet TTSK                         71 970,58 eur

 

príspevok z ERDF (85 %):      61 174,99 eur

 

národné zdroje (10 %):            7 197,05 eur

 

vlastné zdroje TTSK (5 %):      3 598,54 eur

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:


Rok 2013 bol jubilejným rokom 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Išlo o udalosť medzinárodného významu. Pre rozvoj cirkevnej turistiky a aktuálnosť cyrilometodského odkazu bolo založené združenie Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., koordinujúce rozvoj „stezky" (cesty) a budujúce kvalitnú sieť partnerov. Po viacročnom fungovaní združenia boli zistené nasledujúce skutočnosti:

 • nedostatočná informovanosť obyvateľov a miestnych komunít o Cyrilo-metodskej cesty (ďalej len ako „CM cesta"),
 • nedostatočné zapojenie inštitúcií a ich spolupráca s miestnymi stakeholdermi v záujme rozvoja CM cesty,
 • absencia „bottom-up" princípu (od aktivít na miestnej úrovni po aktivity na regionálnej úrovni a vyššie), ktorý je základom pre fungovanie kultúrnych ciest vrátane CM chodníka,
 • absencia riadiacich a školiacich modelov zabezpečujúcich udržateľný a konkurencieschopný rozvoj CM cesty,
 • neexistencia spoločných štandardov zabezpečujúcich jednotný prístup.

Odstránenie nedostatkov chceme dosiahnuť prostredníctvom nastavenia dlhodobej spolupráce kľúčových aktérov (inštitúcie, miestni stakeholdery, obyvatelia a miestne komunity) na vytvorenie podmienok udržateľného rastu prihraničného územia prostredníctvom CM kultúrnej cesty.

Hlavné ciele projektu:

 • vytvorenie rôznorodého partnerstva verejného a súkromného sektora pri nastavení spoločných nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup udržateľného rozvoja CM cesty v prihraničnom území,
 • koncentrácia a zameriame sa na zlepšovanie inštitucionálnych kapacít v oblasti verejného a súkromného sektora na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva;
 • podpora podnikateľských a pracovných príležitostí využívajúcich cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo prostredníctvom strednodobých regionálnych akčných plánov.

Cieľové skupiny:

 • politici a úradníci regionálnych a miestnych samospráv,
 • manažéri a pracovníci kultúrnych inštitúcií,
 • manažéri a pracovníci organizácií cestovného ruchu,
 • manažéri a pracovníci regionálnych a miestnych rozvojových agentúr,
 • archeológovia a historici,
 • výskumné inštitúcie a univerzity,
 • regionálne a miestne kultúrne združenia,
 • cirkevné združenia a organizácie pútnických miest,
 • podnikatelia poskytujúci služby cestovného ruchu,
 • zástupcovia cestovných kancelárií a tour operátorov,
 • miestni obyvatelia a komunity.

Nosné aktivity projektu:

 • nastavenie modelu inštitucionálnej štruktúry riadia CM cesty,
 • spracovanie databázy dobrých praxí a riadiacich nástrojov relevantných pre rozvoj kultúrneho dedičstva,
 • vytvorenie príručky jednotnej vizualizácie vybraných marketingových a propagačných nástrojov CM cesty,
 • organizácia regionálnych seminárov pre stakeholderov,
 • Study visits – oboznámenie sa so skúsenosťami v identifikovaných dobrých praxiach,
 • spracovanie strednodobých regionálnych akčných plánov rozvoja a riadenia CM cesty.

Hlavné výstupy projektu:

 • databáza dobrých praxí a riadiacich nástrojov relevantných pre rozvoj kultúrneho dedičstva,
 • príručka vizualizácie vybraných marketingových a propagačných nástrojov CM cesty,
 • regionálne akčné plány rozvoja a riadenia CM cesty.

Personálne obsadenie projektu:

 

Manažér projektu

JUDr. Eva Gyurovská

Koordinátor

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

Asistent manažéra projektu

PaedDr. Zuzana Rybaričová

 

Projekt „PartnertsvíCMS“ nadobúda reálne kontúry, úvodné stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave.

V priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo prvé zo štyroch stretnutí partnerov projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí", skrátene „PartnerstvíCMS" (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Organizátorom stretnutia bol Slovenský dom Centrope. Rokovania sa zúčastnili všetci projektoví partneri. Zástupca vedúceho partnera viedol stretnutie a zároveň moderoval diskusiu s projektovými partnermi k témam súvisiacim s aktuálnym stavom projektu, s časovým a finančným harmonogramom projektu, s ustanovením regionálnych pracovných skupín a predstavením ich členov a s organizáciou úvodnej konferencie. Naplnenie cieľov a zabezpečenie výstupov projektu bude zabezpečovať tím manažérov šiestich projektových partnerov. Cieľmi projektu je vytvorenie rôznorodého partnerstva verejného a súkromného sektora pri nastavení spoločných nástrojov zabezpečujúcich jednotný prístup udržateľného rozvoja Cyrilometodskej cesty, zlepšovanie inštitucionálnych kapacít na regionálnej a miestnej úrovni pre riadenie cyrilometodského kultúrneho dedičstva a podpora podnikateľských a pracovných príležitostí využívajúcich kultúrne dedičstvo. Výstupom projektu bude vytvorenie spoločnej platformy subjektov riešiacich tému cyrilometodských tradícií, spracovanie spoločnej stratégie a akčného plánu dotknutých krajov.
Partneri projektu:
Vedúci partner – Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. (ČR)
Hlavný cezhraničný partner – Trnavský samosprávny kraj (SR)
Projektový partner 1 – MAS Buchlov, z. s. (ČR)
Projektový partner 2 – Nitriansky samosprávny kraj (SR)
Projektový partner 3 – Slovenský dom Centrope (ČR)
Projektový partner 4 – Mendelova univerzita v Brně (ČR)

V Nitre chcú vybudovaním pútnickej cesty vzbudiť hrdosť na cyrilo-metodskú tradíciu

V Nitre sa 15. mája 2018 v rámci plnenia úloh projektu pod názvom „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ realizovaného v programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej pracovnej skupiny Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorej úlohou je vybudovanie a oživenie trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ale aj spolupráca s partnermi zo Slovenska a Českej republiky na vybudovaní pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti  rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Pracovná skupina je tvorená zástupcami subjektov z oblasti miest a obcí, Katolíckej cirkvi, cestovného ruchu, múzeí, kultúrnych, umeleckých, vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií, organizácií  a občianskych združení, ktoré majú vzťah a venujú sa téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. V prítomnosti zástupcov projektového tímu Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprimátora mesta Nitra a poslanca Zastupiteľstva NSK Jána Vanča sa členovia pracovnej skupiny oboznámili s obsahom projektu, úlohami, etapami a cieľmi. V diskusii si vymenili názory a skúsenosti z doterajšej praxe a aktivít súvisiacich s témou projektu a stanovili si konkrétne kroky a úlohy v záujme naplnenia hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie inštitucionálnej siete Cyrilo-metodskej cesty, jej certifikácia v Rade Európy a v konečnom dôsledku aj vzbudenie hrdosti a živého povedomia obyvateľov Nitry a Nitrianskeho regiónu na cyrilo-metodskú tradíciu.                 
Územie NSK je neoddeliteľnou súčasťou trasy Cyrilo-metodskej cesty z Velehradu do Solúna a Ríma. V rámci nej sú plánované dve vetvy. Jedna z veľkomoravských hradísk v Pobedime a v Ducovom cez Nitriansku Blatnicu s Rotundou sv. Juraja, cez Bojnú ako hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy až po Nitru ako mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva. Druhá vetva vedie z Mikulčíc cez Šaštín a hradisko v Majcichove až po Močenok ako rodisko sv. Gorazda opäť až do Nitry. V ďalšom období by mohla a mala byť trasa rozšírená z Nitry smerom ku Štúrovu a Komárnu, až do Maďarska do Blatnohradu.
Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.
V Nite medzi hlavných podporovateľov budovania cesty patria Mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo, Archeologický ústav SAV a Univerzita Konštantína filozofa.   
Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty (ďalej len „CMC“) a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov, ale umožnia aj osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých v záujme prehĺbenia a zachovania národnej pamäti na Cyrilo-metodské duchovné a kultúrne dedičstvo či tradíciu a ich význam pre Slovensko a Európu.