Blog - Letný cyklus archeológie

Prológ

Prológ

„V úcte chovali bronz a zhŕdali zlatom, že je neostré, chabé a neužitočné; teraz upadol bronz a zlato sa nadovšetko cení.“
TITUS LUCRETIUS CARUS (97 - 55 pred n.l.)
De rerum natura (O pôvode vecí)

1. Ludanice, časť Mýtna Nová Ves

1. Ludanice, časť Mýtna Nová Ves

Počiatok doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku charakterizuje tzv. nitrianska kultúra (2200–1900 pred n. l.), ktorá je pomenovaná na základe značnej koncentrácie jej pamiatok, jednak priamo v meste Nitra, tak i v povodí stredného a dolného toku rovnomennej rieky.

 2. Hurbanovo

2. Hurbanovo

Skutočnú hranicu bronzovej doby na Slovensku predstavuje tzv. únětická kultúra (1900–1700 pred n. l.), s ktorou prichádzajú inovácie vo farebnej metalurgii a začínajú sa plošne odlievať predmety z medi a cínu.

3. Vráble

3. Vráble

Len nedávno sa vďaka najmodernejším výskumným metódam podarilo poodhaliť nečakané tajomstvá archeologickej lokality ležiacej južne od mesta Vráble v polohe Fidvár (okr. Nitra).

10. Chotín

10. Chotín

Neskorú dobu bronzovú na území juhozápadného Slovenska reprezentuje tzv. podolská kultúra (1000–800/750 pred n. l.), ktorú nám významne poodhalil systematický výskum žiarového pohrebiska v 50. rokoch minulého storočia v obci Chotín (okr. Komárno).

5. Santovka

5. Santovka

K najlepšie prebádaným archeologickým kultúram slovenského praveku patrí maďarovská kultúra (cca 1700–1500 pred n. l.) z mladšieho úseku staršej doby bronzovej.

6. Kamenín

6. Kamenín

Prechod od staršej k strednej dobe bronzovej (prelom 16. a 15. storočia pred n. l.) predstavuje zásadný medzník v prehistorickom vývoji Karpatskej kotliny, kedy dochádza ku kolapsu rozvinutej spoločenskej štruktúry vrcholných kultúr predošlého obdobia.

7. Svätý Peter

7. Svätý Peter

V priebehu strednej doby bronzovej sa na širokom území strednej a západnej Európy objavuje nový zvyk v pochovávaní, ktorým bolo navršovanie hlinených násypov nad hroby mŕtvych (1550–1300/1250 pred n. l.).

8. Salka

8. Salka

Pokročilú strednú dobu bronzovú vo východnej časti Podunajskej nížiny (cca 1400–1300/1250 pred n. l.) zastupuje už plne vyvinutá tzv. karpatská mohylová kultúra