4. Malá nad Hronom

4. Malá nad Hronom

V pestrej mozaike archeologických kultúr staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku sa vyníma tzv. severopanónska kultúra (cca 1700–1550 pred n. l.). 

Pomenovaná je na základe geografického rozšírenia, ktoré sa sústredí v zadunajskej časti dnešného Maďarska.

Na južné Slovensko preniká len čiastočne, a to v úzkom páse pozdĺž Dunaja, medzi východným okrajom Žitného ostrova až po dolný tok rieky Ipeľ. Nositelia tejto kultúry svojich mŕtvych spaľovali a ich hroby vybavili kvalitnou keramikou častokrát zdobenou vkusnou bielou inkrustáciou. Zaujímavosťou je, že napríklad v tomto období na vzdialenom Wranglerovom ostrove pri severovýchodnom pobreží Ázie definitívne vymreli poslední svedkovia ľadovej doby – mamuty.

Vzácne pamiatky severopanónskej kultúry sa náhodne objavili v máji roku 1993 v obci Malá nad Hronom (okr. Nové Zámky), kde bol pri výkope vodovodnej ryhy v areáli poľnohospodárskeho družstva ležiaceho na hone zvanom Rövid föld robotníkmi porušený hrob s bohatým keramickým servisom. Nález bol síce riadne nahlásený Archeologickému ústavu SAV v Nitre, avšak na druhý deň po príchode archeológov sa zistilo, že obsah hrobu bol už predtým laicky vyzdvihnutý a preto pri rekonštrukcii nálezových okolností sa možno oprieť iba o výpovede nálezcov. Išlo o žiarový urnový hrob v jame oválneho tvaru, ktorý tvorilo najmenej 26 kusov starostlivo vyhotovených nádob. Ústrednou nádobou bola dvojuchá amfora vysoká 40 cm, ktorá bola schránkou, teda urnou pre nespálené, kalcinované ľudské kosti. Vedľa nej bola umiestnená menšia amforka spolu s veľkou misou. Do centrálnej urny bola vložená väčšina keramických milodarov – šesť misiek, miniatúrny tanier, amforka, závesná nádobka s pokrievkou, lyžička, dva hrnce a šesť džbánkov. Kremácia zosnulých v severopanónskej kultúre ukazuje v porovnaní s autochtónnymi kultúrami sídliacimi na juhozápadnom Slovensku na vyšší stupeň abstrakcie náboženských predstáv. Išlo o formu rituálnej očisty, prostredníctvom ktorej sa duša zosnulého oslobodila od tela a vstúpila do posmrtného sveta.

Antropologickou analýzou kremačných zvyškov sa zistilo, že v hrobe boli pietne pochované pozostatky dvoch detí vo veku do 6 rokov. Okrem nich sa v urne zistili aj kostičky bližšie neurčeného zvieracieho mláďaťa. Výnimočným nálezom je štvorica hrkálok s uškom zdobená inkrustáciou, ktoré sa podľa slov nálezcov našli pod urnou, akoby ju podopierali, pričom boli rozložené v smere svetových strán. Nepochybne plnili zvláštnu funkciu v pohrebnom ríte, ale do úvahy prichádza aj ich využitie ako detskej hračky. Telá detí zdobil na pohrebnej hranici bronzový šperk, z ktorého sa zachovali žiarom poškodené náušničky a časti náhrdelníka. Nezvyčajným je i nález štyroch nespálených záprstných kostičiek z ošípanej, ktoré boli z dolnej strany nápadne vyhladené. Uvažuje sa, že mohlo ísť o hladítka, hračky, prípadne súčasti akejsi dávno zabudnutej hry. Do hrobu vložili deťom ich pozostalí aj mäsitú potravu, o čom svedčia zachované kosti z lopatky a stehna hovädzieho dobytka. Hmotné pamiatky severopanónskej kultúry poznáme predovšetkým z výskumov žiarových pohrebísk, ktoré boli realizované v 50. a 60. rokoch minulého storočia v Patinciach, Iži a v Chľabe. Začiatkom 90. rokov k nim pribudli okrem Malej nad Hronom aj ojedinelé nálezy hrobov z obce Kamenný Most. Sídliská tejto kultúry neboli na Slovensku zatiaľ cielene skúmané.

Hrob nepatrí k prvým evidovaným na lokalite, keďže už v rokoch 1957-1958 sa pri kopaní základov hospodárskych budov JRD narazilo na nekropolu z doby bronzovej. Pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre vtedy vykonali menšiu záchrannú akciu a okrem iného zdokumentovali i ďalší hrob severopanónskej kultúry so 17 nádobami. V ňom sa našla unikátna pohrebná urna s výzdobou a rytým symbolom, ktorý azda znázorňuje prastaré ženské božstvo.

Literatúra:
Bátora 2018 – J. Bátora: Slovensko v staršej dobe bronzovej. Bratislava 2018, 445 s.
Furmánek/Veliačik/Vladár 1999 – V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár: Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Rahden/Westf 1999, 203 s.
Ožďáni 1994 – O. Ožďáni: Detský dvojhrob z doby bronzovej z Malej nad Hronom. Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo 4/1994, 32-34.
Ožďáni 1994 – O. Ožďáni: Ďalší hrob severopanónskej kultúry z Malej nad Hronom. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993, 1994,  103, 104.
Paulík 1980 – J. Paulík: Praveké umenie na Slovensku. Bratislava 1980, 250 s.
Točík 1959 – A. Točík: Pohrebisko z doby bronzovej a halštatskej v Malej nad Hronom. Študijné zvesti AÚ SAV 3, 1959, 175, 176