Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nitrianska Blatnica 

Rotunda sv. Juraja je súčasťou extravilánu obce Nitrianska Blatnica. Nachádza sa približne 5,5 km od obce v horskom prostredí na úpätí vrchu Marhát. Je postavená na okraji skalnatého výbežku vo výške 450 m n. m. Je jediným zachovaným dokladom dávneho osídlenia - osady, ktorá v priebehu 13. storočia zanikla. Rotunda postupne pustla až sa z nej, v priebehu približne 3 storočí, stala ruina.

Kolíňany

Obec sa spomína v 12. storočí ako majetok Zoborského kláštora, v roku 1113 pod názvom „villa Colin s. Ypoliti“. K Zoborskému kláštoru prináležala ešte v roku 1253 a 1349 spomínaná ako „terra desolata“.

Románsky kostol, pochádzajúci z konca 12. storočia, mal loď obdĺžnikového pôdorysu, polkruhovú apsidu zaklenutú konchou, murovanú emporu nesenú hranolovými piliermi prepojenými arkádami a predstavanú západnú vežu. Literatúra uvádza, že kostol, postavený z lomového kameňa, mal na nárožiach kamenné krakorce, ktoré niesli odkvapovú hradu krovu.

Bátovce

Prvá písomná zmienka o Bátovciach je z roku 1086 v súpise majetkov kláštora v Bakonybéli (Maďarsko).

Farský záznam z 1731 uvádza znenie chronostikonu, ktorý bol umiestnený na stene kostola. Podľa neho bol kostol v Bátovciach postavený v roku 1070 vojakom menom Opos Bathor, slúžiacim vo vojsku kráľa Šalamúna. Podľa tradície mal pri kostole stáť aj kláštor.

Kostoľany pod Tribečom

Prvá písomná zmienka o obci je uvedená v Zoborskej listine z roku 1113, obec bola majetkom Zoborského kláštora.

Najstaršia stavebná etapa kostola sa datuje do 9. storočia, okolo roku 860.

Diakovce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1002. Kráľ Štefan I. daroval obec Wag(neskoršie Dyaquai) opátstvu benediktínskeho kláštora v Panonhalme.

O existencii kostola Pany Márie sa dozvedáme z buly pápeža Pascala I. z roku 1103. Mohlo ísť o malý jednoloďový kostol s podkovovitou apsidou, ktorý je dodnes zachovaný pri kostole ako bočná kaplnka sv. Štefana.

Pastovce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1135 Paztuh, ďalšia z roku 1273 Pasztoh.

Prvými známymi zemepánmi bol comes Lampert z rodu Hunt(Hont) s manželkou, ktorá bola dcérou kráľa Belu I. a sestrou kráľa Ladislava I.. Kostol bol postavený pravdepodobne v 12. storočí, patril do skupiny panských kostolov. Pravdepodobne koncom 15. storočia bol prestavaný v gotickom slohu. Začiatkom 17. storočia a v 18. storočí barokovo prestavaný. Ďalšie úpravy v 19. a 20. storočí súviseli najmä s úpravami na reformovanú liturgiu.

Bíňa

Obec Bíňa, časť Malá Bíňa je písomne doložená v roku 1135. Prvá písomná zmienka o rotunde pochádza z roku 1391.

Vznik rotundy je datovaný do 12. storočia, vyskytuje sa názor o jej výstavbe v období konca 12. až začiatku 13. storočia. Na základe archeologických prameňov bola vyslovená hypotéza o vzniku v 11. storočí, k čomu sa prikláňa aj najaktuálnejšie vyhodnotenie architektonicko-historického výskumu z roku 2006, ktorý kladie vznik rotundy medzi koniec 10. storočia až 1. polovicu 11. storočia.

Kravany nad Dunajom

Obec sa v písomných prameňoch spomína v roku 1245 ako majetok zemanov. Počas tureckých nájazdov bola úplne zničená. Kostol najsvätejšieho mena Panny Márie bol postavený pred polovicou 13. storočia. Tradičná orientácia sakrálnej stavby sa svätyňou smerujúcou na východ, je mierne odchýlená na sever. Loď v pôdoryse obdĺžnikového tvar, je na severovýchodnej strane ukončená podkovovitou apsidou. V západnej časti lode je situovaná empora.

Čeladice

Obec sa po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113. Kostol bol postavený v 2. polovici 12. storočia alebo na začiatku 13. storočia.

Dispozícia jednoloďového kostola s románskou podkovovitou apsidou na východe a predstavanou vežou na západe bola v roku 1939 rozšírená o priečnu prístavbu na východnej strane, ktorá pôvodnú apsidu rozširuje o sakristiu a menší modlitebný priestor.

Krušovce

Najstaršou písomnou zmienkou o obci je listina kráľa Belu IV. Z roku 1235. Kostol postavený pravdepodobne v roku 1240, je písomne doložený rokom 1285. Podľa tradície išlo o kláštorný kostol , pričom kláštor údajne stál na mieste dnešného kaštieľa ešte v 17. storočí. V kanonickej vizitácii z roku 1559 sa uvádza kostol sv. Mikuláša a kláštor Blahoslavenej Panny Márie. V listine z roku 1610 sa kláštor spomína ako zemianska kúria, kedysi kláštor mníchov. V kanonickej vizitácii z roku 1697 sa uvádza existencia druhého kostola v Krušovciach, ktorý už dávno patril rytierskemu rádu. Pre presné definovanie vývoja kostola a pre potvrdenie existencie kláštora nám chýbajú poznatky, ktoré možno získať pamiatkovými výskumami. V roku 1560 bol kostol neudržiavaný, bez strechy a v roku 1702 takmer zničený. Na základe doteraz známych údajov je možné konštatovať, že kostol sa v pôvodnom románskom výraze zachoval až do 18. storočia.

Demandice-Hýbec

Prvá písomná zmienka o obci je t roku 1276. Hebech bol majetkom tunajšej rodiny Hebech. Neskôr sa stal majetkom rodiny Démendyovcov a až do tureckých vojen bol majetkom niekoľkých rodín. V rokoch 1332-1337 sa spomína farnosť a kostol zasvätený Panne Márii. Existencia románskeho kostola sa predpokladá najmä na základe písomných prameňov. Počas reštaurátorského výskumu bol vo východnej časti severnej steny odkrytý jeden rad kvádrového kamenného muriva s precíznym spárovaním, ktorý pokračuje tehlovým murivom s roztieranou ložnou maltou.

Kuzmice-Vítkovice

Pôvodne samostatná obec Vítkovice je listinne doložená v roku 1390 pod menom Wýtkowek. Prvé nepriame údaje o existencii kostola pochádzajú zo začiatku 12. storočia. Podľa záznamov z kanonickej vizitácie z roku 1755 bol pri odstraňovaní starého gotického oltára objavený, na jeho kamennom podstavci, rímsky letopočet MCXII(1112), ktorý nepochybne súvisel so stavbou kostola alebo dokončením jeho vnútornej výzdoby.

Nitra-Dražovce

V Zoborskej listine z roku 1111 je písomná zmienka o „capelle sancti Michaeli“ viažuca sa k tomuto kostolu.

Stavebný vývoj kostola od vzniku, v polovici 11. storočia, kontinuálne pokračoval do konca 13. storočia. Architektonicko-historický výskum identifikoval šesť stavebných etáp z románskeho obdobia, určených najmä na základe odlišného použitia stavebného materiálu, malty či techniky murovania.

Levice-Kalinčiakovo

Románsky kostol pravdepodobne z polovice 12. storočia sa prvýkrát spomína v písomnej zmienke z roku 1242.

Pôvodne katolícky kostol bol zasvätený Božskému Srdcu. Reformovanej cirkvi patrí od roku 1655. Kostol je vybudovaný starou rímskou technikou kamenného kvádrikového špárovaného muriva a kamenného muriva zaliateho maltou(opusreticu-latum). Vnútorná výplň múru je liata do debnenia vytvoreného kamennými kvádrami.

Hronovce-Čakajovo

V písomných prameňoch z polovice 13. storočia je v obci Čajakovo doložená existencia benediktínskeho opátstva. V 16. storočí kláštor spustol, ale titul opátstva sa udržal ešte v 17. storočí. Kláštorný kostol bol v 18. storočí vo viacerých etapách prestavovaný v barokovom slohu. Jeho pôvodná románska hmota sa stratila v novšom architektonickom výraze.

Počas II. Svetovej vojny bola detonáciou poškodená západná časť kostola s barokovou predstavanou vežou.

Malé Kosihy

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1248. Pôvodne románsku rotundu postavili z kamenných kvádrov v areáli opevneného stredovekého hrádku v 12. storočí. Na prelome 18. a 19. storočia bola k rotunde zo západnej strany pristavaná nová pozdĺžna loď, ktorú stavitelia spojili s pôvodne samostatne stojacou románskou vežou a vytvorili jeden celok. Veža bola dobovo klasicisticky upravená, takže stredoveký pôvod na stavbe je dnes ťažko čitateľný.

Jur nad Hronom

V literatúre sa prvá písomná zmienka o obci spomína v roku 1276- Sanctus Georgius. Románsky emporový kostol pochádza z 2. štvrtiny 13. storočia. Kostol pozostával z hlavnej lode s plochým stropom, polkruhovej apsidy zaklenutej konchou a západnej empory s vežou. V 18. storočí vznikla prístavba sakristie k južnej stene kostola, tri barokové okná v južnom múre a okno v severnom múre lode.

Nemčičany

Obec sa po prvý raz spomína v kráľovskej listine Ondreja II. Z roku 1232. Kostol bol postavený v 1. polovici 13. storočia a jeho románska etapa bola ukončená v roku 1249, čo možno vyčítať aj na datovaní na polkruhovom víťaznom oblúku(MCCIL).

V 17. storočí kostol poškodili Turci. V rokoch 1716-1720 sa uskutočnila jeho baroková prestavba, v rámci ktorej bola loď kostola predĺžená a zaklenutá pruskými klenbami. Ďalšie dve prestavby sú doložené v rokoch 1788-1789 a 1948-1949, kedy bola k lodi kostola pristavaná veža s rozšíreným podvežím a sakristia k južnej fasáde svätyne.

Klížská Nemá

V roku 1226 sa na mieste dnešnej obce spomína osada „praedium Nema“. Obec, ako príslušenstvo Komárňanského hradu, sa uvádza v roku 1268 pod názvom „villa Nemá“. Súčasný kostol vznikol prestavbou románskej rotundy, pochádzajúcej z 12. storočia.

K rotunde kruhového pôdorysu bola v roku 1793 z južnej strany pristavaná obdĺžniková loď. Týmto zanikla južná časť obvodového múra rotundy a hlavný vstup do kostola bol vytvorený na južnej, hlavnej fasáde lode. Nad priečelím vyrastá zo strechy drevená zvonová veža.

Nitra-Párovce

Párovce boli pravdepodobne najstaršou trhovou obcou v okolí Nitry. Prvá písomná zmienka je v listine kráľa Bela IV z roku 1284 ako Castrum Judeorum. V roku 1343 sú uvedené ako Parulcha.

Archeologický výskum v rokoch 1959-1960 odkryl základové riadkové murivo z kameňov kladených nasucho, klasovitým spôsobom(opus spicatum), podľa ktorého bola datovaná najstaršia stavebná etapa do 10. storočia. Dispozícia bola jednoloďová s podkovovitou apsidou na východnej strane. Dôvody zániku najstaršej stavby nie sú známe.