Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Jur nad Hronom

V literatúre sa prvá písomná zmienka o obci spomína v roku 1276- Sanctus Georgius. Románsky emporový kostol pochádza z 2. štvrtiny 13. storočia. Kostol pozostával z hlavnej lode s plochým stropom, polkruhovej apsidy zaklenutej konchou a západnej empory s vežou. V 18. storočí vznikla prístavba sakristie k južnej stene kostola, tri barokové okná v južnom múre a okno v severnom múre lode.

V roku 1937 románsky kostol bol rozšírený o prístavbu lode, svätyne a sakristie odstránením južného románskeho múru kostola, a teda aj barokovej sakristie. Na prestavbe participoval tiež Václav Mencl.

V roku 1985 bola vykonaná obnova v rozsahu povrchových úprav (Úprava fasád, výmaľba interiéru), výskum však uskutočnený nebol.

Z pôvodného jednoloďového románskeho kostola sa zachovala celá jeho hmota, okrem južnej steny.

Apsida polkruhového pôdorysu sa k lodi napája na východnej strane ústupkovým víťazným oblúkom. Z juhovýchodnej strany je presvetlená polkruhovým románskym oknom so zašikmenou špaletou. Východné okno je v exteriéri naznačené v omietke, v interiéri o ňom vypovedá prerušená korunná rímsa.

Pôvodná murovaná empora má tri klenbové polia, od lode ju oddeľuje arkáda dosadajúca na dva mohutné piliere. Nad stredným poľom empory vyrastá štvorhranná veža, v exteriéri členená na dve etáže, v oboch je z každej strany situované bifóriové okno.

Na západnej štítovej stene je osadená tabuľka s letopočtami: 1499,1937,1987. Letopočet 1499 sa nachádza na fasáde v zalomení medzi apsidou a severnou stenou. Vzhľadom na absenciu výskumov nie je možné zodpovedne vypovedať, k čomu sa tento rok viaže.