Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Krušovce

Najstaršou písomnou zmienkou o obci je listina kráľa Belu IV. Z roku 1235. Kostol postavený pravdepodobne v roku 1240, je písomne doložený rokom 1285. Podľa tradície išlo o kláštorný kostol , pričom kláštor údajne stál na mieste dnešného kaštieľa ešte v 17. storočí. V kanonickej vizitácii z roku 1559 sa uvádza kostol sv. Mikuláša a kláštor Blahoslavenej Panny Márie. V listine z roku 1610 sa kláštor spomína ako zemianska kúria, kedysi kláštor mníchov. V kanonickej vizitácii z roku 1697 sa uvádza existencia druhého kostola v Krušovciach, ktorý už dávno patril rytierskemu rádu. Pre presné definovanie vývoja kostola a pre potvrdenie existencie kláštora nám chýbajú poznatky, ktoré možno získať pamiatkovými výskumami. V roku 1560 bol kostol neudržiavaný, bez strechy a v roku 1702 takmer zničený. Na základe doteraz známych údajov je možné konštatovať, že kostol sa v pôvodnom románskom výraze zachoval až do 18. storočia.

Prvá výrazná prestavba je doložená rokom 1764, kedy bola zaklenutá loď a románske okná nahradené novými. Z polovice 19. storočia pochádza oratórium na južnej strane apsidy. V roku 1912 bola zhotovená nová strešná konštrukcia v tvare oslieho chrbta, V roku 1966 bol kostol nanovo omietnutý, posledná oprava vonkajších fasád je z roku 1991-

Mohutná hmota románskej stavby s loďou obdĺžnikového tvaru, polkruhovou apsidou, emporou a dvoma vežami sa zachovala dodnes. Mladšie , barokové zaklenutie lode, apsidy a víťazný oblúk sú nižšie ako mal románsky kostol. Dokazujú to zvyšky pôvodných stavebných konštrukcií a okenných otvorov v podkroví, ktoré sú zároveň nositeľmi ranogotických nástenných malieb s námetom legendy o sv. Mikulášovi a zobrazeniami prorokov v medailónoch na vnútornej ploche víťazného oblúka. V apside je zachovaná časť pôvodnej murovanej menzy, za ňou fragmenty pôvodnej kamenej dlažby. Empora nesie znaky mladšej prestavby, jej románsky pôvod možno určiť podľa dvoch podopierajúcich mohutných pilierov. Hlavná, západná fasáda kostola, tvorená dvojicou mohutných románskych veží, vyrastajúcich z konštrukcie empory, je príkladom symbolickej hradby- westwerku.