Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Kuzmice-Vítkovice

Pôvodne samostatná obec Vítkovice je listinne doložená v roku 1390 pod menom Wýtkowek. Prvé nepriame údaje o existencii kostola pochádzajú zo začiatku 12. storočia. Podľa záznamov z kanonickej vizitácie z roku 1755 bol pri odstraňovaní starého gotického oltára objavený, na jeho kamennom podstavci, rímsky letopočet MCXII(1112), ktorý nepochybne súvisel so stavbou kostola alebo dokončením jeho vnútornej výzdoby.

V areáli kostola sa nachádzal cintorín.

V 16. storočí bola loď románskeho kostola zaklenutá renesančnou klenbou podopretou piliermi. V 17. storočí bola prestavaná svätyňa a v 18. storočí pribudol k severnej fasáde oporný pilier. V 19. storočí bola pristavená sakristia s oratóriom. V roku 1950 bola upravená vonkajšia fasáda, okenné otvory a zvýšený vstupný portál, v 70. rokoch 20. storočia vymenené podlahy v lodi aj vo svätyni, vybudovaná empora.

V rokoch 1999-2006 bol vykonaný stavebno-historický výskum a následne obnova, pričom boli prezentované výsledky výskumu dokladajúce románsku stavbu. Obnova Kostola sv. Štefana kráľa bola oficiálne ukončená jeho vysvätením dňa 19. augusta 2006.

Z pôvodného románskeho kostola je zachovaná loď obdĺžnikového pôdorysu a víťazný oblúk s románskou profiláciou ríms v nábehoch. Fasády románskej časti kostola majú prezentované stredoveké omietky. Západná je ukončená vysokým trojuholníkovým štítom, dominuje jej kamenný románsky portál so stlačeným oblúkom a okrúhle okno. Na južnej fasáde sú v náznaku prezentované románske štrbinové okná, so zvyškami monochrómie na špaletách. Severný múr pôvodne nebol členený, v súčasnosti je prerezaný renesančným oknom a spevnený barokovým oporným pilierom.

V podstrešnom rímsovom páse boli výskumom zistené fragmenty stredovekých omietok s výtvarnou geometrickou výzdobou, torzálny stav však neumožnil ich prezentáciu. Mladšími prvkami sú gotický polygonálny uzáver svätyne, neskorogotické pastofórium vo svätyni, vstavaná kamenná svätenička zo 14. storočia pri vstupe do lode, renesančné zaklenutie lode a svätyne valenou s lunetami na pilieroch s rímsovými hlavicami a novodobá empora nad vstupom. Pod loďou kostola sú dve krypty, ktorých vstupy boli prekryté položením novej podlahy v 70tych rokoch 20. storočia.