Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nitra-Párovce

Párovce boli pravdepodobne najstaršou trhovou obcou v okolí Nitry. Prvá písomná zmienka je v listine kráľa Bela IV z roku 1284 ako Castrum Judeorum. V roku 1343 sú uvedené ako Parulcha.

Archeologický výskum v rokoch 1959-1960 odkryl základové riadkové murivo z kameňov kladených nasucho, klasovitým spôsobom(opus spicatum), podľa ktorého bola datovaná najstaršia stavebná etapa do 10. storočia. Dispozícia bola jednoloďová s podkovovitou apsidou na východnej strane. Dôvody zániku najstaršej stavby nie sú známe.

Mladšia stavba z 12. storočia vznikla presne na základoch staršej, zmenený bol len pôdorysný tvar svätyne z podkovovitej na polkruhovú. Vybudovaná bola empora na západnej strane lode, potvrdená nálezom základov dvoch oporných pilierov. Vstup do kostola bol umiestnený na južnej strane lode. V bezprostrednom okolí kostola existoval cintorín, kde sa pochovávalo do roku 1705.

V 13.- 14. storočí bola ku kostolu pristavaná gotická sakristia na severnej strane apsidy. V 17. storočí kostol vyplienili Turci. V 1. štvrtine 18. storočia došlo k barokovej obnove, ktorú opisuje kanonická vizitácia z roku 1767: rovný strop v lodi a konchu vo svätyni nahradili valené klenby s lunetovými výsečkami, murovanú emporu nahradila drevená, barokovo bol upravený vonkajší západný štít lode, pred ním bola postavená predsieň.

V roku 1907 bola nad barokovú predsieň nadstavaná veža a vytvorená murovaná empora, gotickú sakristiu nahradila nová. Po II. Svetovej vojne kostol chátral.

V rokoch 1964-1967, po vykonaní archeologického a reštaurátorského výskumu, nasledovala pamiatková obnova s dôrazom na románsku etapu z 12. storočia. Zbúraná bola sakristia. V interiéri sú analyticky prezentované románske murivá na ústupkovom víťaznom oblúku. Vo východnej časti svätyne je zachované pôvodné štrbinové okno, ktoré sa našlo v sekundárnej polohe opačne zamurované. Reštaurátorský výskum odkryl fragmenty nástenných malieb červených tehál s bielym spárovaním na ústupkoch víťazného oblúka a fragment ľudskej hlavy na vnútornej ploche víťazného oblúka, ktorý je orientačne datovaný do 2. polovice 13. storočia.