Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Orešany

Najstaršia zmienka o kostole pochádza z 1. tretiny 13. storočia, kedy stál v obci tehlový Kostol sv. Kríža. Kostol pôvodne pozostával z krátkej, takmer štvorcovej lode s emporou a polkruhovou apsidou.

V roku 1935 bol kostol zväčšený o prístavbu postavenú krížom cez románsku loď, čím zanikol severný a južný múr pôvodnej lode. Kostol dostal novú orientáciu v smere sever-juh a nový vstup na južnej strane prístavby.

Starý Tekov

Prvá písomná zmienka o obci je v zakladacej listine benediktínskeho opáctva v Hronskom Beňadiku z roku 1075. Obec sa zároveň stáva sídlom tekovského archidiakonátu o ktorom najstarší písomný údaj pochádza z roku 1156.

Farský kostol tvorí dominantu návršia v centrálnej polohe obce. Severovýchodne od kostolného návršia sa vyníma hradný kopec(poloha Várhedy) s archeologickou lokalitou zaniknutého komitátneho hradu a na juhozápadnom konci návršia stál ďalší kostol sv. Michala Archanjela.

Pečenice

Obec sa spomína už v roku 1135. V roku 1282 patrila k starým majetkom kláštora v Šahách. Pôvodne neskororománsky kostol, pochádzajúci z rokov 1240-1260, prešiel niekoľkonásobnými stavebnými úpravami.

Z najstaršej neskororománskej etapy je možné identifikovať jednoloďovú dispozíciu a tri okná so šikmým ostením na južnej stene. Svätyňa s rovným uzáverom a mierne stlačenou valenou klenbou bola pravdepodobne upravená v rámci neskorších stavebných zásahov.

Šahy

Osada Saag je prvýkrát spomínaná v listine kráľa Belu IV. Z roku 1237.

Premonštrátsky kláštor založil Martin z rodu Hunt. Poznanovcov pred rokom 1238, na jeho vysvätení sa zúčastnil sám kráľ. Kláštor napriek mnohým pohromám existoval až do 40-tych rokov 16. storočia. Od polovice 13. storočia bol hodnoverným miestom pre potvrdzovanie a overovanie dokumentov.

Podhorany-Mechenice

Podľa písomných správ sa obec po prvý raz spomína v Zoborskej listine z roku 1113 ako „Mechina“. Vznik kostola sa datuje na začiatok 13. storočia. Románsky kostol mal pozdĺžnu loď a polkruhovú, mierne predĺženú apsidu zaklenutú konchou.

V roku 1794 bola loď kostola predĺžená západným smerom, kostol rozšírený o sakristiu, emporu a predstavanú vežu. Týmito úpravami bol stredoveký výraz kostola z veľkej časti potlačený. K najmladším zásahom do kostola patrí klasicistická úprava omietok.

Veľké Chyndice

Najstaršia známa zmienka o obci a kostole je z roku 1234, od roku 1268 je v majetku rodiny Forgáčovcov. Podľa súpisu pápežských desiatkov z roku 1332-1337 tu existovala fara. Jednoloďový kostol s polkruhovou svätyňou pochádza z 1. tretiny 13. storočia.

Podhorany-Sokolníky

V roku 1113 sa Sokolníky spomínajú v susedstve majetkov zoborského kláštora. Poloha zaniknutého Kostola sv. Michala je na terasovitom výbežku, severne od miestnej časti Sokolníky. Archeologický výskum na lokalite bol prvýkrát vykonaný v rokoch 1965 až 1966(Habovštiak, A.: Podhorany-Sokolníky, nálezové správy AÚ SAV v nitre č. 3454/66 a 4737/69). Výskumy z obdobia 2010-2012(Paterka, P.: Bisták, P.: Šimkovič, M.:Tirpák,J.: Archeologický a architektonicko-historicý výskum Kostola sv. Michala v Podhoranoch-Sokolníkoch, in Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, 2011, Krajský pamiatkový ústav v Nitre) spresnili stavebný vývoj kostola, zistili priebeh ohradného múra cintorína, aj základ neznámej stavby pri južnom vstupe do kostola. Bolo zistené, že na náhrobnej platni sa nachádzalo doteraz neznáme vyobrazenie erbu rodu Lefantovských.