Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nitriansky samosprávny kraj má svoju prvú pamiatku zapísanú do Zoznamu svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva UNESCO! Medzinárodnú archeologickú lokalitu Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes zapísali do tohto Zoznamu, v ktorom je dosiaľ zo Slovenska len sedem významných lokalít, v piatok 30. júla 2021.

Zavŕšila sa tak sa tak viac ako 14-ročná spolupráca partnerských inštitúcií zo všetkých zainteresovaných krajín, ktorú za slovenskú stranu koordinoval Pamiatkový úrad SR a dlhodobo aktívne podporovali predovšetkým Múzeum mesta Bratislava, Podunajské múzeum v Komárne, Archeologický ústav SAV, v neposlednom rade Hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Rusovce a obec Iža.  Súčasťou novej lokality svetového dedičstva UNESCO sú na území Slovenska dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Kastel Gerulata ležal na území Panónie v línii Carnuntum – Ad Flexum  na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú súčasť hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše. Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na ľavom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvoril predmostie legionárskej pevnosti Brigetio. Oba sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej, rímskej prítomnosti na území dnešného Slovenska. Aktuálny zápis sa týka prvej, západnej, časti Dunajského Limesu, od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku, a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj. Jedinečná svetová hodnota lokality bude posilnená po predložení nominácie východnej časti Dunajského Limesu a rozšírení lokality o rímske pamiatky v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku, ktoré sa predpokladá v najbližších rokoch. Pre zaujímavosť uvádzame, že Dunajský Limes je už ôsmou slovenskou lokalitou v Zozname svetového dedičstva. Doteraz sa do zoznamu z územia SR dostalo päť kultúrnych a dve prírodné lokality. Z kultúrnych sú to Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (všetky tri lokality boli zapísané v roku 1993); Historické jadro mesta Bardejov (zápis v roku 2000) a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (zápis v roku 2008). Medzi prírodnými lokalitami sú zapísané Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu – spoločná lokalita s Maďarskom (zápis v roku 1995, rozšírenie v roku 2000) a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy – spoločná lokalita s Nemeckom, Ukrajinou, Rakúskom, Albánskom, Belgickom, Bulharskom, Chorvátskom, Talianskom, Rumunskom, Slovinskom a Španielskom (zápis v roku 2007, rozšírenie v rokoch 2011, 2017 a 2021).

"Zápis je nielen ocenením výnimočnej hodnoty týchto pamiatok, ale zároveň aj stimulom pre skvalitnenie ich ochrany a zachovania, a rovnako aj príležitosťou pre udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov založený na kultúrnom dedičstve," uviedla Ľubica Pinčíková, pracovníčka Pamiatkového úradu SR a koordinátorka zápisu.

{joomplucat:58 limit=10|columns=4}