Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Nitriansky kraj patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Okolie Štúrova v Podunajskej nížine je najteplejšie miesto Slovenska s priemernou ročnou teplotou 10,4 °C. Podunajská nížina dostáva najviac hodín slnečného svitu, ale najmenej zrážok (Iža 529 mm). Prevláda severozápadné vzdušné prúdenie. Priemerná januárová teplota je - 1°C až - 4°C, priemerná júlová teplota je viac ako 18-20 °C, priemerný ročný úhrn zrážok je 550 – 700 mm. Pohoria kraja patria do okrsku s mierne teplou, mierne vlhkou a miernou zimou.

Región Nitra sa hrdí niektorými geografickými i prírodnými Naj

Osou Nitrianskeho kraja je rieka Nitra, pretekajúca severojužným smerom. Okrem Dunaja je na území kraja splavnený aj Váh. Špecifikom kraja sú liečivé termálne pramene a na nich postavené termálne kúpaliská v Štúrove, Podhájskej, Diakovciach, v Leviciach, v Nových Zámkoch, Komárne, Patinciach či Santovke. Pôvodný lesný kryt človek odlesňovaním a odvodňovaním územia postupne menil na ornú pôdu. Z pôvodných vegetačných celkov sa v oblasti Podunajskej nížiny zachovali lužné lesy v inundačnej zóne vodných tokov a menšie prirodzené dubové lesy. Na pieskových presypoch sa miestami zachovala pieskomilná vegetácia. Na zamokrených miestach rastú druhy vôd a močarísk, na niektorých lokalitách aj slanomilná vegetácia. Živočíšstvo je reprezentované biotopmi lužných lesov a kultúrnej stepi. Z významných tu žijúcich druhov treba spomenúť orliaka morského, hvizdáka veľkého, kačicu chripľavku či sýkorku chohlatú. Z veľkoplošných chránených území zasahujú časti troch chránených krajinných oblastí – CHKO Ponitrie, CHKO Štiavnické vrchy a CHKO Dunajské luhy. Maloplošných chránených území v Nitrianskom kraji je 123 (z toho 4 zasahujú aj do iných krajov), z toho chránených areálov je 46, prírodných rezervácií je 44, národných prírodných rezervácií je 14 a prírodných pamiatok 19.

Zdroj:
Čukan, J. – Dubcová, A. – Kramáreková, H. – Ruttkay, A. – Števko, A. 2013. ŠŤASTNÝ KRAJ/A HAPPY REGION. Topoľčany : Tristanpress, 2013. 3. vydanie. 156 s. ISBN 978-80-89173-40-2
Štatistický úrad SR - databáza DATAcube.