Partnerské stránky:

 

UNSK

 

Ubytovanie na vidieku

 

Visititra

 

Slovakia travel

 

 

 Poklady kraja

 

 

Okres Nitra, mesto Nitra

Doba elektronická priniesla množstvo výhod, a to hlavne pri získavaní informácií. Prístup k najrôznejším veciam je možný prakticky okamžite.  Fakt, že text, fotky či video nedokážu nahradiť reálnu skúsenosť, je neodškriepiteľný.  

Rovnaká myšlienka viedla zakladateľov 23. októbra 1922 k vzniku Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ako inštitúcie, ktorá by svojimi expozíciami ukazovala celú známu históriu poľnohospodárstva a jeho neoddeliteľnú spätosť s kultúrou i prežitím ľudstva.

Okres Zlaté Moravce, obec Vieska nad Žitavou

Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou na ploche 67 hektárov. Založil ho v roku 1892 Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi a dnes vďaka svojmu rozsahu pestovanýchcudzokrajných drevín patrí k najväčším arborétam v strednej Európe. Uprostred arboréta sa nachádza romantický kaštieľ v ktorom sídli správa  arboréta a menšie múzeum venované svojmu zakladateľovi. Celý areál sa skladá z piatich tematických častí a vlastnej škôlky s predajom dopestovaných drevín a kvetín. Najstaršia časť arboréta, pomenovaná ako Ambrózyho park sa nachádza hneď za kaštieľom, novšie časti sú venované dendroflórovým oblastiam východnej Ázie a Severnej Ameriky. Samostatná časť je venovaná Slovensku a cestu od vstupu do arboréta až ku kaštieľu lemuje časť venovaná kvetom a rozáriu.

Okres Nitra, mesto Nitra

Navštíviť Botanickú záhradu SPU v Nitre sa určite oplatí. Byť na chvíľu v zelenom srdci univerzity a oddýchnuť si v príjemnom prostredí je ako pohladenie na duši.

Okres Komárno, mesto Komárno

Pevnostný systém v Komárne bol najväčším pevnostným systémom rakúsko-uhorskej monarchie. Okrem starej a novej pevnosti sa skladá z Palatínskej a Vážskej pevnostnejlínie posilnenej bastiónmi. Predsunuté menšie pevnosti boli postavené na druhej strane Dunaja a dnes sa nachádzajú v meste Komárom v Maďarskej republike.  

Pevnosť je postavená na mieste pôvodného komárňanského hradu, ktorý strážil sútok Váhu a Dunaja a neskorší brod cez Váh.

Okres Nitra, mesto Nitra

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Toto potvrdí každý, kto sa v živote chcel niečo dozvedieť a ešte si z toho aj voľačo zapamätať. Návštevníci výstaviska Agrokomplex o tom vedia svoje už viac ako 40 rokov. Keď v roku 1974 prišli na prvú výstavu Agrokomplex, ani len netušili, že o štyri desaťročia budú môcť navštíviť podujatie s rovnakým názvom a na rovnakom mieste. Odvtedy sa ale mnohé zmenilo a pod Zoborom sa ľudia nestretávajú už len na oslavách úrody a dožiniek. Práve naopak. Dnes už na výstavisku môžete zažiť akcie naozaj od výmyslu sveta.

Machulince – Vráble – Buhunice – Kolárovo - Nitra

Mlynárstvo vždy tvorilo špecifickú oblasť dávnych remesiel. Mlyn, ako miesto kde sa „spútava“ inak neovládateľná prírodná energia vody či vetra na mletie múky, predstavoval v stredovekej kultúre tajuplné, až mystické miesto.

S mlynármi a mlynmi je spojené množstvo tajomných príbehov a povesti o strašidelných mlynoch sú bežnou súčasťou mnohých miestnych tradícií. Mlynárstvo v Nitrianskom regióne ma bohatú minulosť. Rozvinuté poľnohospodárstvo spojené s pestovaním obilnín, ako aj množstvo vhodných vodných tokov, sa podpísali pod vznik veľkého množstva mlynov. Vodné mlyny sa stavali na všetkých riekach, mlynmi sa stala známa najmä rieka Žitava. Špecifickým druhom mlynov, ktoré sa používali najmä na Dunaji a dolnej časti Váhu,  boli lodné mlyny, ktoré umožňovali mlyn premiestňovať na rieke podľa sily prietoku tak, aby vždy dosahovali maximálny výkon. To bolo potrebné najmä v suchších a letných mesiacoch, kedy tradičné vodné mlyny často bojovali s nedostatkom potrebného množstva vody v riekach.

Mesto Topoľčianky

Prívlastok Národný žrebčín hrdo nesie žrebčín od roku 1921. Je to jediné miesto v Európe, kde je súčasne chovaných päť plemien koní. Zameriava sa na chov shagya-arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a slovenského teplokrvného koňa. Početnosť stáda predstavuje 550 kusov. Časť žrebčína je umiestnená na území Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T.G. Masaryka.

Okres Topoľčany, obec Bojná

Stredné časti údolí Váhu a Nitry s pohoriami Považského Inovca a Strážovských vrchov patrili v Karpatskej kotline k sídliskovým enklávam, ktoré sa zreteľne zapísali do histórie krajiny od samého jej počiatku niekedy v priebehu staršej doby kamennej.   Mnohé z pamiatok, ktoré po sebe zanechalo tisícročia trvajúce osídlenie, poznáme zásluhou generácií archeológov. Veľa starých osád, hrobov či zemných opevnení ešte ukrýva a chráni zem a na svoje objavenie ešte len čakajú. 

Výskumy v Bojnej priniesli viacero nových zistení. Bolo identifikované nové mocenské a hospodárske centrum, ktorého rozkvet spadá na počiatok 9. storočia. V hradisku sa našiel vysoký počet cenných predmetov, množstvo zbraní, železné okovy, ženské ozdoby, či mužské šperky.

Okres Zlaté Moravce, obec Lovce

Zubria obora sa nachádza na sever od obce Lovce, asi 10 kilometrov od Topoľčianok. Založená bola v roku 1958 za účelom záchrany zubrov, ktorým hrozilo vyhynutie. Zubry sú najväčšími európskymi cicavcami a v súčasnosti žijú len v chránených územiach. Najväčší jedinci dosahujú výšku 2 metre a dĺžku 3 metre s hmotnosťou okolo 1 500 kg.

Nitra- Diakovce- Hurbanovo- Komárno- Bíňa- Sazdice- Malé Kosihy- Kostoľany pod Tribečom- Nitrianska Blatnica- Dražovce- Nitra

V roku 830 bol v Nitre za vlády kniežaťa Pribinu vysvätený prvý kresťanský kostol medzi Slovanmi. Za vlády veľkomoravského vládcu Svätopluka bolo v Nitre v roku 880 tiež založené prvé biskupstvo v celej strednej a východnej Európe a v rovnakom roku vznikol aj benediktínsky kláštor na Zobore.

Vďaka tomu sa Nitra a jej okolie stali pevnými centrami kresťanskej viery, ktoré vydržali aj počas nasledujúcich ťažkých rokov po zániku Veľkomoravskej ríše a upevňovaní Uhorského kráľovstva, kedy sa objavovali silné protikresťanské tlaky. Cieľom poznávacej cesty je oboznámiť sa s najstaršími dochovanými kresťanskými pamiatkami ako aj s najvýznamnejšími sakrálnymi stavbami od predrománskych čias až po súčasnosť.